Strona internetowa ksetra.pl wykorzystuje oraz zbiera informacje o swoich Użytkownikach w zakresie, jaki jest niezbędny do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Przede wszystkim jest to informowanie Naszych Klientów o oferowanych przez naszą stronę usługach.
W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowe. Żadne z powyższych informacji nie są i nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa, czy też w związku zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników strony).

Okazjonalnie witryna ksetra.pl wykorzystuje pliki „Cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem.
Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

Witryna https://ksetra.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom naszych użytkowników.

Zabezpieczenia

Witryna internetowa ksetra.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Administratorem danych jest KSETRA Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, ul. Szkolna 5A, 46-070 Komprachcice.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres KSETRA Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane, ul. Szkolna 5A, 46-070 Komprachcice lub mailowo pod adres biuro@ksetra.pl